o nas

 

 

 Jesteśmy szkołą promującą system wartości, wspomagającą uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pozwalających sprostać wyzwaniom życia dorosłego

Czego i jak Uczymy

Na co kładziemy nacisk

Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych, rozwijanie talentów artystycznych i kształtowanie umiejętności uniwersalnych (logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność zaprezentowania swojej osoby), które przydadzą się w dalszym życiu.

Co nas wyróżnia

W naszej szkole od lat organizowane są „Dni Literatury i Kultury Języka Polskiego” oraz „Dni Matematyki”, w ramach których odbywają się różne konkursy, organizowane są wystawy prac uczniów i inne formy prezentacji dorobku szkoły (np. spektakle teatralne). Ponadto co rok odbywa się impreza, która ostatnio przyjęła nazwę „Artyści są wśród nas”. Stanowi ona bardzo dobrą okazję do zaprezentowania siebie na scenie i promuje uczniów z uzdolnieniami artystycznymi.

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel muzyki prowadzi (raz w tygodniu) chór szkolny oraz zespół wokalny. Obie grupy często reprezentują szkołę na wielu imprezach różnych szczebli. Ponadto prowadzone są koła przedmiotowe: - Koło sportowe (3 razy w tygodniu); koło matematyczne (raz w tygodniu); koło informatyczne (raz w tygodniu); koło języka niemieckiego (raz w tygodniu); koło języka angielskiego (raz w tygodniu). Udział uczniów we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Łącznie korzysta z tych zajęć około 100 osób.

Dla szczególnie zdolnych

W naszej szkole działa zespół wspierający uzdolnienia. Dotychczas odbyło się szkolenie dla wszystkich nauczycieli „Jak rozpoznać dziecko zdolne?”. Obecnie trwają prace nad skonstruowaniem szkolnego programu rozpoznawania i wspierania uzdolnień. Naszym celem jest rozwijanie uzdolnień, między innymi, w zakresie organizacyjnym, przedmiotowym i kulturowym. mamy nadzieję, że pierwsze efekty tak zorganizowanej pracy będą widoczne już w najbliższym czasie.

Oferta dla ucznów z trudnościami

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela terapeutę dla uczniów wykazujących trudności w czytaniu i/lub pisaniu.
2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z poszczególnych przedmiotów.
3. Organizowanie warsztatów dot. orientacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z grup dyspanseryjnych oraz osób wykazujących trudności w nauce.


Języki obce

angielski, niemiecki

Jak uczymy języków

Języki obce prowadzone są w grupach kilkunastoosobowych: język angielski w 15 grupach, język niemiecki w 20 grupach. Wszystkie grupy mają zajęcia 3 razy w tygodniu. Ponadto prowadzone jest kółko języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w opanowaniu podstaw programowych. W przyszłym roku zostaną utworzone dwie klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego i angielskiego.

Zajęcia profilaktyczne

1. Prowadzenie programu przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole przez pedagoga oraz wychowawców.
2. promowanie sprawiedliwości naprawczej (w tym mediacji).
3. prowadzenie przedmiotu wychowania do życia w rodzinie w klasach III.
4. Prowadzenie przez 11 realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w ramach godzin wychowawczych. Realizatorzy są nauczycielami tut. Gimnazjum.
5. Wprowadzanie do szkoły, zgodnie z potrzebami wynikającymi z diagnozy środowiska.